::โครงสร้างการบริหารงาน
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ราคากลางหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
  หน้าที่ 1
  หน้าที่ 2
  หน้าที่ 3
  หน้าที่ 4
  หน้าที่ 5

::คุณสมบัติการรับสมัครนักเรียนใหม่
หน้าที่ 1
หน้าที่ 2
::แจ้งข่าวสารภายในโรงเรียนเทศบาลศรีพนนมาศพิทยากร
หน้าที 1
หน้าที่ 2


###
       
 
 
 
 
         
ประวัติโรงเรียน
www.spmmschool.com พัฒนาระบบโดย
ผู้ก่อตั้ง www.facebook/spmm IT Sriphanommas Team
คณะกรรมการสถานศึกษา E-mail:Phanommasschool@gmail.com E-mail:chokchai.cumwai@gmail.com
ตราสัญลักษณ์    
วิสัยทัศน์ พันธกิจ    
     
โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
สังกัดเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
เลขที่ 326 ถนนเขาน้ำตก ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0 5543 1081